December 10, 2016

G K Olympiad preparation in Marathi Part 1 जी के ऑलिम्पियाड

G K Olympiad preparation in Marathi Part 1 जी के ऑलिम्पियाड


राज्यस्तरीय जनरल नॉलेज स्पर्धा 

नॉलेज अवर्स इंटरनॅशनल 

जी के ऑलिम्पियाड

मुलांमध्ये जनरल नॉलेजची आवड निर्माण करणारा एक अभिनव

 जनरल नॉलेज हाच जीवनाचा खरा दागिणा होय !

योग्य वेळचा अभ्यास नेहमी प्रगती पथाकडे नेतो !

सर्व प्रकारच्या स्पर्धा परीक्षेकरिता उपयोगी मराठी म्हणी भाग १.

 सर्व  प्रकारच्या स्पर्धा परीक्षेकरिता उपयोगी मराठी  म्हणी भाग १. 


                                                                                  मराठी म्हणी ह्या स्पर्धा परीक्षेचा प्राण समजल्या जातात.  
          कोणतीही स्पर्धा परीक्षा मराठी भाषेचा वापर करून देण्याकरिता मराठी म्हणी अत्यंत महत्वाच्या ठरतात.  महाराष्ट्र राज्याची राज्य भाषा हि मराठी म्हणून मान्य करण्यात आली असून. आपल्या राज्यात घेण्यात येणाऱ्या स्पर्धा परीक्षा या प्रामुख्याने मराठी भाषेचा वापर करून घेतल्या जातात त्यामध्ये मराठी भाषेच्या व्याकरणाला अनन्य साधारण महत्व देण्यात आलेले आहे.